آگهی تغییرات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰

آگهی تغییرات

تولیدی منسوج کیان کرد (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و فرح ناز پاکروان به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات جهت درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
79720
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
فرح ناز پاکروان