آگهی تغییرات شرکت یار آب شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۸۰۵۳ 14589312

آگهی تغییرات

یار آب شهر (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره عبارتند از آقای جلیل حسانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ آقای منصور حیدرنژاد شورک به کد ملی xxxxxxxxx۲ آقای محمدرضا امراللهی خرانق به کد ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ آقای سید محمد رضوانی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ۴ صورتهای مالی شرکت منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت یار آب شهر

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره جلیل حسانی
اطلاعات بیشتر درباره مهدی شیبانی
اطلاعات بیشتر درباره منصور حیدرنژاد شورک
اطلاعات بیشتر درباره سیدمحمد رضوانی نژاد
اطلاعات بیشتر درباره محمدرضا امراللهی خرانق