آگهی تغییرات در شرکت آلیاژ کار اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴ سهامی عام شماره ثبت ۸۸۷ 1458589

آگهی تغییرات

آلیاژ کار اصفهان (شرکت سهامی عام)


بموجب نامه شماره ۳۶/۹۳ مورخ ۲۴/۱/۹۳ شرکت منضم به صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می گردد.
۱ـ ترازنامه و عملکرد و حسابهای سود و زیان سال مالی ۹۲ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی xxxxxxxxx۰ با کدپستی xxxxxxxxx۵ آقای عبدالمحمود الماسی زفره با کد ملی xxxxxxxxx۱ با کدپستی xxxxxxxxx۱ را بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده اند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
مشاهده اطلاعات کامل شرکت آلیاژ کار اصفهان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
عبدالمحمود الماسی زفره