آگهی تغییرات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰ 14571926

آگهی تغییرات

تولیدی منسوج کیان کرد (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسین صرامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن ملکی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد صرامی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضوهیئت مدیره آقای پرویز عطاآبادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید حمیدی یگانه به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از قبیل چک‌ها , براوات , سفته‌ها و سایر اسناد تجاری و بانکی و قراردادها و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و علاوه بر اختیارات تفویضی از سوی هیئت مدیره و کلیه نامه‌ها و مکاتبات عادی و جاری و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . حدود اختیارات بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام , کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی , موسسات عمومی , مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوای حقوقی و کیفری اقامه شده , در هریک از دادگاه‌ها , دادسراها , مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری , از طرف شرکت , دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری " با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام , از جمله حضور در جلسات , اعتراض به رای , درخواست تجدید نظر , فرجام , واخواهی و اعاده دادرسی , استرداد اسناد یا درخواست یا دعوا , ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند , تعیین جاعل , حق امضای قراردادها حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) اجرای حکم نهایی و قطعی داور , در خواست صدور برگه اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجود ایداعی و تعقیب آنها , تعیین مصدق و کارشناس , انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر , اقرار در ماهیت دعوا , جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث , دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها , ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث , قبول یا رد سوگند , تامین خواسته , تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر , ضمنا مشارالیه علاوه بر اختیارات فوق مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت تولیدی منسوج کیان کرد

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره حمید حمیدی یگانه
اطلاعات بیشتر درباره احمد صرامی
اطلاعات بیشتر درباره حسین صرامی
اطلاعات بیشتر درباره پرویز عطاآبادی
اطلاعات بیشتر درباره محسن ملکی