آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴ 14568513

آگهی تغییرات

فولاد خوزستان (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ برای مدت باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت فولاد خوزستان

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره رضا طاهری