آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت میرزاکوچک خان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰ 14554442

آگهی تغییرات

کشت وصنعت میرزاکوچک خان (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ تصویب گردید . موسسه آتیه اندیش نمودگر به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی ، موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
مشاهده اطلاعات کامل شرکت کشت وصنعت میرزاکوچک خان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان