آگهی تغییرات شرکت الماس اروند آبی ( سهامی خاص ) به شماره ثبت ۳۲۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۸۵۰۸ 14553551

آگهی تغییرات

الماس اروند آبی (شرکت سهامی خاص)


به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ، فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ شرکت واصله به تاریخ ۱۷/۰۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : ۱ تعداد اعضاء هیئت مدیره از چهار نفر به پنج نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید . ۲ آقایان اسفندیار سالاروند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ، محمد هاشم نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ، خلیل بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، رضا محمدی باهر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و امیر حسین محمدی باهر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . ۳ آقای اسفندیار سالاروند به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای محمد هاشم نژاد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، آقای خلیل بابایی به سمت مدیرعامل و آقایان رضا محمدی باهر و امیر حسین محمدی باهر به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . ۴ آقای شاهمیر حمیدی به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود رحمت خواه یزدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ۵ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx سازمان منطقه آزاد اروند ( آبادان خرمشهر )
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت الماس اروند آبی

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره امیر حسین محمدی باهر
اطلاعات بیشتر درباره ص سراب
اطلاعات بیشتر درباره اسفندیار سالاروند
اطلاعات بیشتر درباره خلیل بابایی
اطلاعات بیشتر درباره رضا محمدی باهر

تبلیغات