آگهی تغییرات حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ 14551808

آگهی تغییرات

حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی (موسسه)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۱۸/۱۲/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقایان احمد ثابت مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و ابوالقاسم فخاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حامد سیار به به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و زهیر شیرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره احمد ثابت مظفری
اطلاعات بیشتر درباره زهیر شیرین
اطلاعات بیشتر درباره ابوالقاسم فخاریان
اطلاعات بیشتر درباره حامد سیار