آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲ 14543393

آگهی تغییرات

بین المللی ساروج بوشهر (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۷ به تصویب رسید . اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت سیمان مازندران ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ گروه صنایع سیمان کرمان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ شرکت سرمایه گذاری غدیر ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت بین المللی ساروج بوشهر

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان