آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۷۰۷۴ 14537836

آگهی تغییرات

مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۱۰ مورخه ۱۵/۱۱/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای اکبر ترکان با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری غدیر ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ، آقای فرداد دلیری با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ ، آقای شهریار طاهرپور با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی توسعه صنایع ومعادن غدیر ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و آقای محمد مهدی مستقیمی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ ، آقای محسن بازارنوی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت ملی فولاد ایران ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان اعضاء هیأت مدیره معرفی و منصوب گردیدند . که آقای اکبر ترکان با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای محمد مهدی مستقیمی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای شهریار طاهرپور با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر عامل منصوب گردیدند . اختیارات مندرج در بندهای ۱ ، ۴ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۳ الی ۱۷ از ماده ۴۰ اساسنامه شرکت را به مدیر عامل تفویض گردید امضای کلیه چکها و اوراق بهادار به امضاء متفق مدیر عامل آقای شهریار طاهر پور به کد ملی xxxxxxxxx۸ و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ۲ امضای چکها و اوراق بهادار تا مبلغ پنج میلیارد ریال با امضای مدیر عامل آقای شهریار طاهر پور به کد ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و امضای متغیر یکی از آقایان غلامرضا حمیدیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ ( معاون مالی و اقتصادی ) و در غیاب ایشان محمد نیکو نسبتی به کد ملی xxxxxxxxx۰ ( مدیر مالی ) با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ۳ امضای کلیه قراردادهای شرکت به امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره و به همراه مهر شرکت مجاز خواهد_بود . ۴ امضای کلیه اوراق و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل شرکت مجاز می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره اکبر ترکان
اطلاعات بیشتر درباره فرداد دلیری
اطلاعات بیشتر درباره غلام‌رضا حمیدیان
اطلاعات بیشتر درباره در غیاب ایشان محمد نیکو نسبتی
اطلاعات بیشتر درباره محسن بازارنوی
اطلاعات بیشتر درباره محمد مهدی مستقیمی
اطلاعات بیشتر درباره شهریار طاهر پور