آگهی تغییرات شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۸۶۱۴ 14499468

آگهی تغییرات

تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : جواد نیلی با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت فولاد مبارکه به عنوان رئیس هیئت مدیره ومحمد کاظم مفتح زاده با کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت ساختمانی جهانپارس به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آرش بنازاده با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به عنوان عضو هیئت مدیره و حبیب علی تقی زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت درریز به عنوان عضو هیئت مدیره و احمد هراتیان با کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت بین المللی مهندسی ایران ( ایرتیک ) به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۲۶/۰۲/xxx۸ انتخاب گردیدندکلیه چک‌ها ، قراردادها ، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره احمد هراتیان
اطلاعات بیشتر درباره آرش بنازاده
اطلاعات بیشتر درباره جواد نیلی
اطلاعات بیشتر درباره محمدکاظم مفتح زاده
اطلاعات بیشتر درباره حبیب علی تقی زاده