آگهی تغییرات شرکت راه سازی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۹۳۲۰ 14435450

آگهی تغییرات

راه سازی ایران (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان میرحسن سیدپور اسماعیل زاد با شماره ملی xxxxxxxxx۷ ، ابراهیم کرگانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ ، سالار کرگانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم صبا سیدپور اسماعیل زاد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند . آقای محمدجعفر مفلح با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اکبری قاضی کلایه با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت راه سازی ایران

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره سالار کرگانی
اطلاعات بیشتر درباره صبا سیدپور اسماعیل زاد
اطلاعات بیشتر درباره ابراهیم کرگانی
اطلاعات بیشتر درباره میرحسن سیدپور اسماعیل زاد
اطلاعات بیشتر درباره محمدجعفر مفلح
اطلاعات بیشتر درباره علی اکبری قاضی کلایه