آگهی تاسیس

آگهی تغییرات

عمران احداث میعاد (شرکت سهامی خاص)


تاسیس شرکت سهامی خاص عمران احداث میعاد در تاریخ ۲۳/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن کشاورزی و ارتباطات با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز ار مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ سالم اباد ـ بلوار آیت اله کاشانی ـ خیابان کاشانی ۳[شهید حسن پور] ـ پلاک ۲۰ ـ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۲۳/۰۳/۹۶ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای موسی فتاحی موردراز به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سیاوش ایمانی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زینب کرمی کالوس به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء موسی فتاحی موردراز (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبرخواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عباس رضائیان جهان اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
8637
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای سیاوش ایمانی
آقای موسی فتاحی موردراز
سیمین تاج آذرگشسب
عباس رضائیان جهان آباد
زینب کرمی کالوس