آگهی تغییرات شرکت گروه سروش یاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰ 14347584

آگهی تغییرات

گروه سروش یاران (شرکت سهامي عام)


آگهی تغییرات شرکت گروه سروش یاران سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی آزموده کاران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار دارای شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۷ انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
امین طیبی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به جای ایرج طیبی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
مشاهده اطلاعات کامل شرکت گروه سروش یاران

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
ایرج طیبی
امین طیبی