آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲ 14345958

آگهی تغییرات

بیمه ما (شرکت سهامي عام)


آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۷ و مجوز شماره xxx۱۰/xxx/۹۷ مورخ ۷/۸/۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
۱- کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و همچنین کلیه چک ها ، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقاً و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقاً و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۲- کلیه بیمه نامه ها و حواله های خسارت بر اساس آیین نامه حدود اختیارات مصوب هیأت مدیره خواهد بود و در خصوص قراردادهای بیمه ای مطابق اختیارات تفویض شده از سوی هیأت مدیره با امضاء مدیر عامل و معاون فنی یا معاون شبکه فروش و توسعه بازار شرکت متفقاً و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره و معاون فنی شرکت و در غیاب مدیرعامل و معاون فنی با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳- قراردادهای غیر بیمه ای نیز با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقاً و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۴- مطابق ماده ۴۴ اساسنامه شرکت امضاء مبالغ چک ها بر اساس سطوح ذیل به اشخاص تعیین شده تفویض اختیار گردید: ۴-۱- امضاء کلیه چک ها تا مبلغ یک میلیارد ریال توسط معاون مالی و سرمایه گذاری و مدیر امورمالی متفقاً و در نبود یکی از ایشان، با امضای مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت. ۴-۲- امضاء کلیه چک ها تا مبلغ ده میلیارد ریال توسط معاون مالی و سرمایه گذاری یا مدیر امور مالی به اتفاق مدیرعامل یا در نبود مدیرعامل، یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت. ۴-۳- امضاء کلیه چک ها بیش از مبلغ ده میلیارد ریال توسط مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره شرکت متفقاً با مهر شرکت. ۴-۴- انتقال وجوه میان حساب های شرکت در یک بانک و یا از یک بانک به بانک های دیگر با تأیید و امضاء مدیرعامل و معاون مالی و سرمایه گذاری یا مدیر امور مالی متفقاً و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضای هیات مدیره و معاون مالی و سرمایه گذاری یا مدیر امور مالی متفقاً و همراه با مهر شرکت. تبصره: در غیاب اشخاص خارج از هیات مدیره، شخص مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره دارای اختیارات قانونی نسبت به امضاء چکهای صادره خواهند بود. افراد مرتبط با بندهای فوق به شرح ذیل ، توسط مدیر عامل با ذکر سمت سازمانی به بانکهای محال علیه معرفی شوند. مجید حسینی آملی به کد ملی xxxxxxxxx۵ معاون مالی و سرمایه گذاری - امیرحسین قربانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ معاون فنی - صالح شیری به کد ملی xxxxxxxxx۲ معاون شبکه فروش و توسعه بازار - وحید وثوق آبکنار به کد ملی xxxxxxxxx۸ مدیر امورمالی
مشاهده اطلاعات کامل شرکت بیمه ما

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
مجید حسینی آملی
توسعه بازار وحید وثوق آبکنار
سرمایه گذاری امیرحسین قربانی
معاون فنی صالح شیری