آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰ 14335844

آگهی تغییرات

تامین سرمایه لوتوس پارسیان (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxx۸۶ / xxx مورخ ۰۶ / ۰۸ / xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۷۰ ماده و ۲۷ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل می باشد: ۱)نام و شمارۀ ثبت شرکت: نام شرکت عبارتست از شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان(سهامی عام) با شماره ثبت xxxxxx. ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن: موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه شرکت به شرح زیر میباشد: الف ـ موضوع فعالیت اصلی: موضوع فعالیت اصلی عبارتست از پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه/ اشخاص حقوقی واحد شرایط ب ـ موضوع فعالیت فرعی: ۱ ـ ارائه مشاوره در زمینه هایی از قبیل: ۱ ـ ۱ روش بهینه و زمان بندی تأمین مالی، همچنین مبلغ منابع مالی مورد نیاز؛ ۱ ـ ۲ روش و پیشنهاد زمانبندی عرضه ی اوراق بهادار؛ ۱ ـ ۳ قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه میشود؛ ۱ ـ ۴ فرآیند ثبت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه میشود؛ ۱ ـ ۵ فرآیند واگذاری اوراق بهادار؛ ۱ ـ ۶ پذیرش اوراق بهادار ناشر در هر یک از بورسها و انجام کلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه؛ ۱ ـ ۷ ادغام، تملیک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکتها؛ ۱ ـ ۸ امور مدیریت ریسک؛ ۹ آماده سازی شرکت ها جهت رتبه بندی توسط موسسات رتبه بندی و انجام کلیه امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آنها؛ ۱ ـ ۱۰ امور سرمایه گذاری؛ ۱ ـ ۱۱ خدمات مورد نیاز شرکتها در موارد سرمایه گذاری های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزی، بودجه بندی و قیمت گذاری اوراق بهادار؛ ۲ ـ بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار؛ ۳ ـ انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن؛ ۴ ـ ارائه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکتها؛ ۵ ـ ارائه خدمات مدیریت داراییها؛ ۶ ـ ارائه خدمات مرتبط با صندوقهای سرمایه گذاری و اداره صندوق های مزبور و سرمایه گذاری در آنها؛ ۷ ـ کارگزاری؛ ۸ ـ کارگزار/ معامله گری؛ ۹ ـ سبدگردانی؛ ۱۰ ـ بازاریابی؛ ۱۱ ـ پردازش اطلاعات مالی ۱۲ ـ سرمایه گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانکها؛ ۱۳ ـ جلب حمایت بانکها، بیمه ها، موسسات مالی و اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۱۴ ـ کمک به شرکت ها در تامین منابع مالی و اعتباری؛ ۱۵ ـ کمک به شرکتها جهت صدور، تأیید و قبول ضمانتنامه. ج ـ سایر فعالیتها: ۱ ـ انجام فعالیتهای سبدگردانی ،خدمات صندوقها سرمایه گذاری ،کارگزاری، کارگزار/معامله گری، بازارگردانی و پردازش اطلاعات مالی با اخذ مجوز جداگانه ازسازمان امکانپذیر است. ۲ ـ انجام فعالیتهای کارگزاری و کارگزار/معامله گری صرفاً در راستای انجام فعالیت بازارگردانی، سبد گردانی،اداره صندوقهای سرمایه گذاری، تعهدپذیره نویسی وتعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه امکانپذیر است. ۳ ـ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مطابق بند مربوطه در اساسنامه تهران خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک ۹۹ ـ کدپستیxxxxxxxxx۸ شرکت فاقد شعب می باشد. ۴) مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود. ۵) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: xxxxxxxxxxxx۰ ریال، ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز میباشد. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: بانک پارسیان به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی عباس خسروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی کمال بیگدلیبه شماره ملی xxxxxxxxx۵ نائب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ با نمایندگی علی صفرعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عضو هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شماره ثبت xxx۴۶ وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۱عضو هیات مدیره شرکت گروه مالی بانک پارسیان به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۲با نمایندگی علی تیموری شندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳عضو هیات مدیره و مدیرعامل ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی، هر صاحب سهم یا نماینده شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیه مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد. تبصره ۱: حضور اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل بنا به یکی از مصادیق عذر موجه موضوع مادهxxx قانون آیین دادرسی مدنی قادر به حضور در مجامع عمومی نباشد ، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. تبصره۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس، سهامدار یا نماینده وی به شرط ارائه مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صارد میگردد از جمله یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت: ۱ ـ گواهی نامه نقل وانتقال و سپرده سهام، ۲ ـ تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه،تقسیم سود پس از تصویب مجمع عمومی عادی مطابق قانون تجارت میباشد.اندوخته قانونی و اختیاری: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام میشود. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. موارد اختیاری انحلال شرکت: مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیات مدیره میتواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیات مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیات مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیات مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمیباشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. تصفیه: هرگاه شرکت طبق مندرجات مواد فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهدآمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بدهی های دیون شرکت بر اساس صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به۳۱/۰۴/xxx۷ برابر مبلغ ۳,xxx,xxx,xxx,xxx ریال میباشد که شامل بدهیهای کوتاه مدت xxx,xxx,xxx,xxx ریال و بدهی های غیرجاری ۲,xxx,xxx,xxx,xxx ریال میباشد. همچنین بدهیهای احتمالی شرکت برابر مبلغ ۴۹,xxx,xxx,xxx ریال میباشد. ۱۱) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به ۲ سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت و برای مراجعه علاقه مندان آماده می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره عباس خسروانی
اطلاعات بیشتر درباره با امضا دو نفر از کمال بیگدلی
اطلاعات بیشتر درباره علی تیموری شندی
اطلاعات بیشتر درباره علی صفر علی