آگهی تغییرات شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹

آگهی تغییرات

خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۹/ص/۹۷ مورخه ۱۵/۷/۹۷ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی اساسی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۶ تصویب گردید موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
171133
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان