آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰ 14285829

آگهی تغییرات

فولاد کاویان (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیده اند: علی اصغر گنجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و علی رضا آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و پریسا شیرین پور با کد ملی xxxxxxxxx۱ و سپیده باستی دهخوارقانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و زهرا باستی دهخوارقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت فولاد کاویان

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره سپیده باستی دهخوارقانی
اطلاعات بیشتر درباره زهرا باستی دهخوارقانی
اطلاعات بیشتر درباره علی‌رضا آقائی
اطلاعات بیشتر درباره پریسا شیرین پوربه
اطلاعات بیشتر درباره علی اصغر گنجیان