آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰ 14285820

آگهی تغییرات

فولاد کاویان (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر گنجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره و علی رضا آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره و سپیده باستی دهخوارقانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ عضو هیئت مدیره و زهرا باستی دهخوارقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره هیئت مدیره پریسا شیرین پوربه شماره ملی xxxxxxxxx۱رییس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت فولاد کاویان

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره سپیده باستی دهخوارقانی
اطلاعات بیشتر درباره علی‌رضا آقائی
اطلاعات بیشتر درباره پریسا شیرین پوربه
اطلاعات بیشتر درباره علی اصغر گنجیان
اطلاعات بیشتر درباره زهرا باستی دهخوارقانی