آگهی تغییرات شرکت صنعتی آما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۶۹۰ 14238432

آگهی تغییرات

صنعتی آما (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قربان دانیالی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت صنعتی آما

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره قربان دانیالی