آگهی تغییرات شرکت اتحاد ریسندگی پشم خامه اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۰۹۱۱۶ 14229092

آگهی تغییرات

اتحاد ریسندگی پشم خامه اردبیل (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۶شامل ترازنامه ـ سود وزیان وجریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت ۲ ـ موسسه حابرس رسمی امین محاسب روش به شماره ثبت xxx۶۳ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۳عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به سمت بازرس اصلی بارعایت ماده xxx قانون تجارت و آقای میریونس میر جوادی به سمت بازرس علی البدل برای یکسال منتخب شدند ۳ ـ آقای رفیع غیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضواصلی و آقای احد سلیمان جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضواصلی و آقای عدالت جباری کرد قشلاق به شماره ملی xxxxxxxxx۹عضواصلی وآقای بهمن فرخی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضواصلی و آقای امین قنادی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی و آقای امین نجف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو علی البدل و آقای کمال الدین عرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند..
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
مشاهده اطلاعات کامل شرکت اتحاد ریسندگی پشم خامه اردبیل

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
بهمن فرخی اصل
بازرسان اصلی وامین قنادی اصل
عدالت جباری کردقشلاقی
احد سلیمان جاه
کمال الدین عرشی
امین نجف زاده
حاج رفیع غیبی