آگهی تغییرات شرکت کارتن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۸۲ 14196561

آگهی تغییرات

کارتن البرز (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از قزوین ـ شهر صنعتی البرز (جای سابق) به آدرس جدید (قزوین ـ شهر صنعتی البرز ـ خیابان ابوریحان بیرونی کد پستی xxxxxxxxx۳) تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت کارتن البرز

اشخاص

عنوان