آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی بروجرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۴۳۵۶۵ 14186274

آگهی تغییرات

کارخانجات نساجی بروجرد (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ و باستناد نامه شماره xxx۰۴,xxx مورخ ۱۷/۰۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر دهقان سانیچ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و محمد حسین فهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سید احمد امامی به شماره xxxxxxxxx۰ و حسین امین زاده هرندی به شماره xxxxxxxxx۷ و علیرضا مظاهری صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و شرکت روین شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی شهلا تلیکانی طی معرفی نامه شماره xxxxxx۶ مورخ ۲۵/۲/۹۷ و محمدهادی مظاهری صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت کارخانجات نساجی بروجرد

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره ناصر دهقان سانیچ
اطلاعات بیشتر درباره اعضای اصلی محمدهادی مظاهری صالحی
اطلاعات بیشتر درباره محمد حسین فهیمی
اطلاعات بیشتر درباره علی‌رضا مظاهری صالحی