آگهی تغییرات شرکت معادن بافق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴ 14174888

آگهی تغییرات

معادن بافق (شرکت سهامی عام)


پیرو آگهی مکانیزه به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۴/۰۵/xxx۷اعلام میدارد ۱- شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر ۲-شرکت نوین آلیاژ سمنان ۳-شرکت گروه صنعتی الکترو نیکتا تنگ ۴-شرکت صنایع چوب کلاته رودبار ۵- آقای محمد مهدی محمد خانی به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و نام اشخاص حقیقی ذکر شده بعنوان اعضای هیات مدیره زائد می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بافق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت معادن بافق

اشخاص

عنوان