آگهی تغییرات شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری غلات زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۹۳۹۹۶ 14167196

آگهی تغییرات

سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری غلات زر (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: --آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محسن امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای آرش سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای منوچهر صوفی با شماره ملی xxxxxxxxx۱(خارج از اعضاء و سهامداران) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفراعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکنفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری غلات زر

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره آرش سلطانی
اطلاعات بیشتر درباره مرتضی سلطانی
اطلاعات بیشتر درباره محسن امینی
اطلاعات بیشتر درباره مهدی امینی
اطلاعات بیشتر درباره منوچهر صوفی