آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی غذایی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۵۴۷۰ 14152581

آگهی تغییرات

توسعه صنعتی غذایی زر (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و منوچهر صوفی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ و رضا روستائیان با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت توسعه صنعتی غذایی زر

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره آرش سلطانی
اطلاعات بیشتر درباره مهدی رفیعی اردستانی
اطلاعات بیشتر درباره مرتضی سلطانی
اطلاعات بیشتر درباره محسن امینی
اطلاعات بیشتر درباره مهدی امینی
اطلاعات بیشتر درباره رضا روستائیان
اطلاعات بیشتر درباره منوچهر صوفی