آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳ 14136984

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری توسعه توکا (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ علی محمد سهرابی به کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکافولاد (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره ، محسن دستگیر به کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ، حاج محمد معتضدی به کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت توکابتن (سهامی خاص) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ، احمدرضا سبزواری به کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت تولیدی و خدماتی صنایع نسوز توکا (سهامی عام) و سولماز وزیر زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت بازرگانی توکا تدارک (سهامی خاص) بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۲/xxx۹ انتخاب گردیدند.کلیه چکها ـ قراردادها ـ اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء و با مهر شرکت معتبر است ، کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره احمدرضا سبزواری
اطلاعات بیشتر درباره علی محمد سهرابی
اطلاعات بیشتر درباره محسن دستگیر
اطلاعات بیشتر درباره سولماز وزیرزاده
اطلاعات بیشتر درباره حاج محمد معتضدی