آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ 14136696

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۷/xxx۶و مجوز شماره xxx/xxxxxx/xxxمورخ ۱۰/۴/xxx۷سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده و سود انباشته افزایش یافته و مبالغ افزایش یافته بموجب گواهی شمارهxxx۵/۹۷/xxx۳ مورخ ۴/۴/۹۷ بانک کار آفرین شعبه بلوار کشاورز نبش فلسطین و گواهی شمارهxxx۱/۹۶/xxx۳ مورخ ۱۲/۱۰/۹۶ بانک کار آفرین شعبه بلوار کشاورز نبش فلسطین پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان