آگهی تغییرات شرکت صنعتی کیمیدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸ 14132465

آگهی تغییرات

صنعتی کیمیدارو (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب وسود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت صنعتی کیمیدارو

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان