آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی عام شماره ثبت۵۳۸۳ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶ 1413112

آگهی تغییرات

صنعت روی زنگان (شرکت سهامی عام)


باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند:
شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹
شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴
شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
شرکت ذوب روی بافق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره شرکت ها و موسسات غیر تجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت صنعت روی زنگان

اشخاص

عنوان