آگهی تغییرات شرکت بانک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۸۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ 14110961

آگهی تغییرات

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۵ و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بشماره xxx۹۴/۹۷ مورخ ۲۱/۳/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هاشم یکه زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای عارف نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای کورش پرویزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سیدحسام شمس عالم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای عباس خسروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای جواد شکرخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حجت اله صیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند صدور اوراق و اسناد بهادار از مبلغ ده میلیون و یک ریال تا پانصد میلیون ریال با امضای ثابت معاون مالی و سرمایه گذاری‌ها و یکی از امضاهای مدیر امور مالی و گزارشگری یا مدیر خزانه داری؛ از پانصد میلیون و یک ریال تا پنج میلیارد ریال با دو امضای از سه امضای یک عضو هیات مدیره، مدیرعامل، معاون مالی و سرمایه گذاری‌ها؛ و از پنج میلیارد ریال به بالا با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره یا امضای دو عضو هیئت مدیره و در هر یک از حالات همراه با مهر بانک معتبر است. قراردادهای کارکنان با امضای مدیر سرمایه‌های انسانی و امور رفاهی همراه با مهر بانک معتبر است. قراردادهای اجاره با امضای ثابت معاون مالی و سرمایه گذاری‌ها و یکی از امضاهای معاون اجرایی یا معاون حقوقی و وصول مطالبات معتبر است سایر قراردادها تا سقف حداکثر پنجاه میلیون ریال با امضای ثابت مدیر امور مالی و گزارشگری و یکی از امضاهای مدیر حقوقی یا مدیر پشتیبانی؛ سایر قراردادها تا سقف حداکثر پنج میلیارد ریال با امضای ثابت معاون مالی و سرمایه گذاری‌ها و یکی از امضاهای معاون اجرایی یا معاون حقوقی و وصول مطالبات، و قراردادهای بیش از پنج میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره یا امضای دو عضو هیئت مدیره و در هر یک از حالات همراه با مهر بانک معتبر است. نامه انتقال خودرو موضوع اجاره به شرط تملیک با امضای ثابت معاون مالی و سرمایه گذاری‌ها و یکی از امضاهای معاون اجرایی یا معاون حقوقی و وصول مطالبات همراه با مهر بانک معتبر است. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل معتبر است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت بانک پارسیان

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره هاشم یکه زارع
اطلاعات بیشتر درباره عباس خسروانی
اطلاعات بیشتر درباره جواد شکرخواه
اطلاعات بیشتر درباره حجت اله صیدی
اطلاعات بیشتر درباره کورش پرویزیان
اطلاعات بیشتر درباره عارف نوروزی
اطلاعات بیشتر درباره سید حسام شمس عالم