آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت میرزاکوچک خان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰ 14102285

آگهی تغییرات

کشت وصنعت میرزاکوچک خان (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی حسین امیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی ستار شکیبا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت نیشکر امیر کبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی کاوه مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی محمد فتحی مکوند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره و شرکت آبان بسپار توسعه به شماره ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی منصور سلیمانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره حق امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و اسناد تعهدآور و قراردادها عقود اسلامی (با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل توسط دو نفر از اعضای هیات مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت کشت وصنعت میرزاکوچک خان

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره حسین آمیلی
اطلاعات بیشتر درباره منصور سلیمانی فر
اطلاعات بیشتر درباره محمد فتحی مکوند
اطلاعات بیشتر درباره کاوه مختاری
اطلاعات بیشتر درباره ستار شکیبا