آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶

آگهی تغییرات

پارس سویچ (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۶ وباستنادنامه شماره xxx۲ - ۰۴/۰۴/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - محل شرکت به استان زنجان - شهرستان زنجان - بخش مرکزی - دهستان بناب - آبادی پارس سویچ - محله پارس سوییچ - جاده کیلومتر ۵ زنجان تهران - پلاک ۰ - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
1791
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان