آگهی تغییرات شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸ 14097700

آگهی تغییرات

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شرکت شامل صورت سود و زیان و گردش حساب سود انباشته و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
مشاهده اطلاعات کامل شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان