آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاور هنر سرای معماری یزد سهامی خاص شماره ثبت ۸۶۳۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۹۸۸۴ 1408133

آگهی تغییرات

مهندسان مشاور هنر سرای معماری یزد (شرکت سهامی خاص)


باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱) جلیل حسانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و سامان کارگر به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲) صورتهای مالی منتهی به سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت مهندسان مشاور هنر سرای معماری یزد

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره سامان کارگر
اطلاعات بیشتر درباره جلیل حسانی