آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰ 14070754

آگهی تغییرات

فولاد امیر کبیر کاشان (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به پایان اسفند xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و صمت جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
مشاهده اطلاعات کامل شرکت فولاد امیر کبیر کاشان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان