آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و روغن نباتی گلبهار سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۶۷۸۱ 14068831

آگهی تغییرات

کشت و صنعت و روغن نباتی گلبهار سپاهان (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت به تاریخ ۳۰ اسفند xxx۵ و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای امیر مهدی زمانیان شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره خانم لادن زمانیان شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حمید زمانیان شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل آقای سعید زمانیان شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای منوچهر خراجی منوچهر آبادی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۸ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت کشت و صنعت و روغن نباتی گلبهار سپاهان

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره لادن زمانیان
اطلاعات بیشتر درباره امیر مهدی زمانیان
اطلاعات بیشتر درباره مجید زمانیان
اطلاعات بیشتر درباره منوچهر خراجی منوچهر آبادی
اطلاعات بیشتر درباره سعید زمانیان