آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۹۷۶۳ 14068827

آگهی تغییرات

کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نعمت الله زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امیر مهدی زمانیان بعنوان نایب رئیس ومدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۲ وآقای احمدمعین امین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وآقای حمیدزمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وخانم مریم زمانی بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده وحدود اختیارات ایشان طبق اساسنامه شرکت می‌باشد. کلیه چکها واوراق واسناد تعهدآورو قراردادها متفقا باامضاء مدیرعامل ویکی ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت واوراق ومکاتبات عادی غیرمالی باامضاء مدیرعامل ومهرشرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت کارخانجات صنعتی و روغن نباتی اصفهان

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره سید احمد معین امین
اطلاعات بیشتر درباره مجید زمانیان
اطلاعات بیشتر درباره نعمت اله زمانیان
اطلاعات بیشتر درباره مریم زمانی بروجنی