آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و روغن نباتی گلبهار سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۶۷۸۱ 14068811

آگهی تغییرات

کشت و صنعت و روغن نباتی گلبهار سپاهان (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرمهدی زمانیان کدملی xxxxxx۲ xxx به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم لادن زمانیان کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای منوچهر خراجی منوچهرآبادی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای سعید زمانیان کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حمید زمانیان کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردید. ضمنا " مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و حدود اختیارات ایشان طبق اساسنامه شرکت میباشد. کلیه اسناد واوراق بهاردار شرکت به امضاءمشترک مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. اوراق و مکاتبات عادی غیرمالی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت کشت و صنعت و روغن نباتی گلبهار سپاهان

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره لادن زمانیان
اطلاعات بیشتر درباره مجید زمانیان
اطلاعات بیشتر درباره سعید زمانیان
اطلاعات بیشتر درباره منوچهر خراجی منوچهر آبادی