آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶

آگهی تغییرات

حمل و نقل توکا (شرکت سهامی عام)


به استناد نامه شماره xxx۲۷/۲۱ مورخ ۰۵/۰۳/xxx۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب مجمع رسید موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد و صمت جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب گردید شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳، شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲، شرکت بازرگانی توکا تدارک سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷، شرکت توکا بتن سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
8516
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان