آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲ 14057860

آگهی تغییرات

بیمه ما (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۶ مجوز شماره xxx/xxx/۹۷ مورخ ۱۵/۰۱/xxx۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید تاجیک باغخواص به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای منوچهر کبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت اقتصاد گستر قهرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حجت بهاری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای علیرضا هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت تعاونی خردمندان صابر عصر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند. امضای قراردادها، چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تعهدآور و همچنین اختیارات مدیرعامل بر اساس مصوبه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ به قوت خود باقیست. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت بیمه ما

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
علی‌رضا هادی
حمید تاجیک
منوچهر کبیری
حجت بهاری فر