آگهی تغییرات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰ 14037129

آگهی تغییرات

تولیدی منسوج کیان کرد (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مال منتهی به ۳۰/۹/۹۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و سرکار خانم فرح ناز پاکروان به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت تولیدی منسوج کیان کرد

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
فرح ناز پاکروان