آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷ 14016730

آگهی تغییرات

گروه صنعتی و معدنی امیر (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنعتی آراسته معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی سید فرهنگ حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سینا گستر زرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ با نمایندگی مصطفی عرب عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت سپهر سرافراز آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی مجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رییس هیئت مدیره شرکت بازرگانی و موادمعدنی میناب به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی هومان نیکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت کیان امین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رییس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و … با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات منبعث از ماده ۵۰ اساسنامه به شرح بندهای ۱ الی ۴، ۶ الی ۱۱، ۱۳ الی ۱۵ و ۱۷ الی ۲۱ را به مدیرعامل تفویض نمود. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی
اطلاعات بیشتر درباره مصطفی عرب عامری
اطلاعات بیشتر درباره سید فرهنگ حسینی
اطلاعات بیشتر درباره مجید شریفی
اطلاعات بیشتر درباره هومان نیکزاد

تبلیغات