آگهی تغییرات شرکت سپهر صنعت سورنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۸۴۹ و شناسه ملی۱۰۴۲۰۲۷۱۶۵۵ 1398627

آگهی تغییرات

سپهر صنعت سورنا (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۷ و عباس خسروانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و حسین ابوالحسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سپهر صنعت سورنا

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره حسین ابوالحسنی
اطلاعات بیشتر درباره عباس خسروانی