آگهی تغییرات شرکت سیمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷ 13968068

آگهی تغییرات

سیمان اصفهان (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن مشکاتی به کدملی کدملی: xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه خیریه علی و حسین همدانیان. بسمت رییس هیئت مدیره و دکتر غلامحسین احمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت صنایع نساجی همدانیان بسمت نایب رییس هیئت مدیره ومجتبی کاروان به کدملی کدملی: xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه و احداث همدانیان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسین آربیع به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان عضو هیئت مدیره و مصطفی داوری دولت آبادی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی همدانیان عضو هیئت مدیره از تاریخ ۳۱/۴/۹۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند هیئت مدیره به استناد ماده ۴۴ اساسنامه مقرر داشت کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و براوات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سیمان اصفهان

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره محسن مشکاتی
اطلاعات بیشتر درباره مصطفی داوری دولت آبادی
اطلاعات بیشتر درباره حسین آربیع
اطلاعات بیشتر درباره غلامحسین احمدی
اطلاعات بیشتر درباره مجتبی کاروان