آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاور هنر سرای معماری یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۹۸۸۴ 13945040

آگهی تغییرات

مهندسان مشاور هنر سرای معماری یزد (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای محسن اولیاء شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سیدمنصور علاقه بند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای آرش شرافتی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ - آقای جلیل حسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی صادق احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ - صورتهای مالی منتهی به پایان سال xxx۵ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت مهندسان مشاور هنر سرای معماری یزد

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره سیدمنصور سید علاقه بند
اطلاعات بیشتر درباره جلیل حسانی
اطلاعات بیشتر درباره محسن اولیا
اطلاعات بیشتر درباره آرش شرافتی