آگهی تغییرات شرکت حمل‌ونقل ریلی نیرو سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۵۰۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۴۶

آگهی تغییرات

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آگاه حساب به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ را به عنوان بازرس قانونی اصلی و آقای علیرضا زندبابارئیسی با شماره کدملی xxxxxxxxx۷ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
250728
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای علی‌رضا زند بابا رئیسی با شماره