آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰ 13888032

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان (شرکت سهامي عام)


به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران یوسف آباد خیابان ابن سینا خیابان سیزدهم پلاک ۱۳ طبقه هم کف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان