آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ 13876517

آگهی تغییرات

گروه توسعه مالی مهر آیندگان (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۰/xxx مورخ ۳/۱۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - ونک - میدان شیخ بهائی - خیابان ونک - پلاک xxx - طبقه پنجم - کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان