آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ 13837219

آگهی تغییرات

سیمان فارس (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید جلیل حدیقه به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به عنوان رئیس هیأت مدیره (عضو غیرموظف) بهزاد مرادی به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان عنوان نائب رئیس هیأت مدیره (غیر موظف) علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به عنوان مدیرعامل (عضو موظف) رضا نورمندی پور به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو به عنوان عضو هیأت مدیره (عضو غیرموظف) احمد مقصودی به نمایندگی از شرکت گچ ماشینی فارس به عنوان عضو هیأت مدیره (عضو غیر موظف) برای باقیمانده دوره هیات مدیره انتصاب و با امضاء این صورتجلسه قبول سمت نمودند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پرداخت‌های تا سقف xxx میلیون ریال بعلاوه پرداختهای حقوق و مزایای پرسنلی، پرداخت به سازمان‌ها و ارگانهای دولتی و نقل و انتقال بین حسابهای بانکی شرکت بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت آقای بهنام خوشکلام به کد ملی xxxxxxxxx۲ همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
مشاهده اطلاعات کامل شرکت سیمان فارس

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
بهنام خوشکلام